Przekaż

KRS 0000182998

Nasza misja

Wspieramy i inicjujemy szeroko pojęte aktywności obywatelskie realizowane w oparciu o wolontariat oraz poprzez otwarcie na wymianę wiedzy, doświadczeń i wspólne działania na polu inicjatyw społeczno – kulturalnych.

CELE STOWARZYSZENIA:

Celami Stowarzyszenia jest działalność publiczna na rzecz rozwoju oraz propagowania wszelkich inicjatyw, postaw i działań sprzyjających pogłębianiu wiedzy i świadomości obywateli na temat wolontariatu i działalności pożytku publicznego, a także podejmowanie działalności w zakresie wychowania oraz organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży, w szczególności poprzez wykonywanie zadań takich jak:

1.  promocja i organizacja wolontariatu,
2.  zwiększenie aktywności społecznej obywateli i umożliwienie im podejmowania działań  w charakterze wolontariuszy,
3.  zwiększenie wiedzy z zakresu wolontariatu i upowszechnienie idei pracy wolontarystycznej,
4.  wspieranie organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i osób prywatnych poprzez oferowanie im pomocy świadczonej przez Stowarzyszenie i wolontariuszy,
5.  wspieranie funkcji opiekuńczo – wychowawczych rodziny głównie z zakresu pomocy społecznej,
6.  prowadzenie i organizowanie animacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży,
7.  podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez organizowanie doradztwa   i organizowanie czasu wolnego,
8.  tworzenie warunków do rozwoju różnych grup: dzieci, młodzieży, dorosłych i osób                         w starszym wieku oraz osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem ich specyficznych  potrzeb, przy zastosowaniu metody z elementami pedagogiki zabawy, cyrku i metod aktywizujących,
9.  wspieranie i upowszechnianie aktywności fizycznej i sportu,
10. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
11. wspieranie oraz wytwarzanie atmosfery zaufania do ludzi zajmujących się wolontariatem  i działalnością pożytku publicznego, w szczególności zasłużonych w tych dziedzinach,
12.  prowadzenie szkoleń, warsztatów, doradztwa pedagogicznego, psychologicznego, prawnego, finansowego, pracy  na rzecz społeczeństwa,  w zakresie pracy z rodzinną,
13. prowadzenie zbiórek żywności i zbiórek publicznych i tzw. banku żywności,
14. udział i aktywność Członków i Wolontariuszy w działaniu na rzecz rozwoju miasta i regionu – w szczególności wspieranie, opiniowanie, inspirowanie działań władz publicznych,
15. tworzenie i projektowanie plakatów, ulotek oraz wszelkich materiałów graficznych,
16. współdziałanie z organizacjami pozarządowymi oraz samorządami i władzami publicznymi w zakresie określonym w pkt. 1 – 15.

Scroll to Top